Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Marz | رادیو مرز

May 12, 2019

قسمت دهم رادیو مرز درباره فاصله‌ایه که زندانی‌های سیاسی با اطرافیان احساس می‌کنند و تاثیری که این زندان روی خانواده و بخصوص بچه‌ها می‌ذاره. این قسمت قراره یک بخش تکمیلی...


Apr 9, 2019

قسمت نهم: غیرتهرانی‌ها

تو این قسمت با کسانی صحبت کردم که برای کار، زندگی و تحصیل از شهرهای دیگه به تهران مهاجرت کردند و به خاطر مهاجر بودن از آدمهای دیگه احساس فاصله می‌کنند


Mar 10, 2019

قسمت هشتم: پا به سن گذاشته
با کسانی صحبت کردم که با افزایش سن، از طرف آدمهای دیگه با تبعیض‌های پیدا و پنهانی که محورشون سن‌گرایی بوده مواجه شده‌ن


موسیقی‌های استفاده شده 
AaRON-...


Jan 27, 2019

قسمت هفتم: بچه‌ی شهید

تو این قسمت با کسانی صحبت کردم که پدرشون در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق شهید شده و از مرزی گفتن که این اتفاق بین اونها و بقیه مردم کشیده

موسیقی‌های استفاده...


Dec 25, 2018

قسمت ششم: بازگشت به ایران

با کسانی صحبت کردم که چندسال خارج از ایران زندگی می‌کردن و بعد تصمیم به بازگشت گرفته‌ن

موسیقی‌های استفاده شده

Damien Rice- Volcano

Balmorhea - The Winter

Camel – Spirit Of The...