Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز

Apr 9, 2019

قسمت نهم: غیرتهرانی‌ها

تو این قسمت با کسانی صحبت کردم که برای کار، زندگی و تحصیل از شهرهای دیگه به تهران مهاجرت کردند و به خاطر مهاجر بودن از آدمهای دیگه احساس فاصله می‌کنند