Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز

Jul 22, 2019

این قسمت درباره فاصله‌ایه که سربازی بین یک سرباز وظیفه و اطرافیان به وجود میاره و با چند نفر که این فاصله رو احساس کردند صحبت شده

موسیقی‌های استفاده شده

Invincible, Metaphosis, Sharp Senses, The...