Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز

Sep 18, 2019

اینجا روایت کسانی رو می‌شنوید که عزیزشون رو بر اثر خودکشی از دست دادن و این اتفاق فاصله و مرزی بین اونها و بقیه به وجود آورده.

سایتی که تو این قسمت ازش صحبت شد