Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز

Aug 9, 2020

روایت روزهای بعد از آزادیِ زنی که به اتهام کشتن همسرش هفت سال را در زندان سپری کرد.

موسیقی استفاده شده: To Weather a Storm -Dan Lebowitz

موسیقی شروع و پایان: مهدیار آقاجانی

عکس: محسن علیشیری


Jun 29, 2020

روایت چند راننده کامیون از فاصله‌ای که این شغل بین آنها و دیگران به وجود آورده

موسیقی‌های استفاده شده

Anamalie, Road to Moscow

موسیقی شروع و پایان: مهدیار آقاجانی

عکس: فاطمه روانگرد


May 30, 2020

روایت کسانی که رقصیدن یا نرقصیدن بین آنها و دیگران فاصله به وجود آورده.

موسیقی‌های استفاده شده

چرا نمی‌رقصی، دهاتی، دستتو بذار تو دستم، Balkaneros، تو بزن تا من برقصم، Bella Ciao، ما...


Apr 29, 2020

روایت کسانی که یکی از اعضای خانواده رو به دلیل کرونا از دست داده‌ن و این بیماری و شیوه‌ی متفاوت سوگواری بین اونها و دیگران فاصله‌ی بزرگی به وجود آورده

موسیقی‌های استفاده...


Mar 16, 2020

روایت کسانی که در کودکی یا بزرگسالی از طرف اطرافیان مورد آزار جنسی قرار گرفتن و این اتفاق، فاصله‌ای بین اونها و دیگران به وجود آورده.

موسیقی‌های استفاده شده:

Take me to the depth, Suzuki S...