Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز

Nov 10, 2023

روایت فاصله‌ای که افراد ترنس با دیگران احساس می‌کنند.

واژه‌هایی که در این قسمت تکرار شد: 

زن ترنس: فردی که خود را زن هویت‌یابی می‌کند اما جنسیت نسبت داده شده در زمان تولدش مرد...


Oct 9, 2023

روایت فاصله‌ای که اعدام، بین بازماندگان و دیگران به وجود می‌آورد. 

 

موسیقی تیتراژ: گروه کلی

موسیقی متن: Ischia - The Mini Vandals

حمایت مالی از رادیو مرز 


Sep 9, 2023

روایت کسانی که به خاطر هواداری از قیام ژینا و جنبش زن زندگی آزادی با خانواده احساس فاصله کردند.

 

موسیقی تیتراژ: گروه کلی

موسیقی متن: Renaissance - Audionautix


Aug 5, 2023

روایت فاصله‌ای که برقراری رابطه‌ی پنهانی خارج از ازدواج بین اعضای یک خانواده به وجود می‌آورد.

اسپانسر اول: بازار

اسپانسر دوم: بنیاد راه رشد

موسیقی تیتراژ: گروه کلی

موسیقی متن:...


Jul 8, 2023

روایت فاصله‌ای که بی‌اختیاری ادرار بین فرد مبتلا و دیگران به وجود می‌آورد. 

اسپانسر: ایزی‌لایف

 

موسیقی تیتراژ: گروه کلی

موسیقی‌های استفاده شده: Easy Breezy - Silent Partner, Pooka - Kevin...