Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز

Jan 27, 2019

قسمت هفتم: بچه‌ی شهید

تو این قسمت با کسانی صحبت کردم که پدرشون در جنگ هشت‌ساله ایران و عراق شهید شده و از مرزی گفتن که این اتفاق بین اونها و بقیه مردم کشیده

موسیقی‌های استفاده...