Preview Mode Links will not work in preview mode

Radio Marz | پادکست فارسی رادیو مرز


Aug 13, 2018

تقریبا دو سوم زن و شوهرها بعد از بچه‌دار شدن دیگه از زندگی مشترکشون چندان راضی نیستند. اومدن بچه چه تغییری تو زندگی‌شون به وجود میاره که باعث می‌شه از هم فاصله بگیرن؟ با پدر و مادرها در این‌باره صحبت کردم.
موسیقی شروع و پایان پادکست: مهدیار آقاجانی